Mariola Dębiec

KONSPEKT LEKCJI

TEMAT: Lubię siebie, lubię ciebie…

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie u uczniów umiejętności właściwej oceny samego siebie i innych.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami samooceny.
 • Zapoznanie uczniów ze sposobami ułatwiającymi zaakceptowanie siebie i innych.
 • Kształtowanie w uczniach umiejętności okazywania sympatii innym ludziom.
 • Wdrażanie uczniów do dokonywania analizy i oceny swoich zachowań oraz cech osobowości.
 • Kształtowanie w uczniach umiejętności dostrzegania pozytywnych cech, umiejętności. zdolności, talentów u siebie i u innych.
 • Wyzwalanie różnych form aktywności twórczej.
 • Stwarzanie sytuacji do twórczego działania.

Grupa: I klasa Gimnazjum

Czas: 45 minut

Metody: Pogadanka, praca indywidualna i grupowa, „burza mózgów”, dyskusja, swobodny tekst, technika socjometryczna.

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: Duże arkusze papieru, kartki formatu A-4, mazaki, kredki, papierowa taśma klejąca.

Przebieg lekcji:

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przedstawienie tematu zajęć.
 3. „Burza mózgów”- próba omówienia takich zagadnień, jak:

–          samoocena i akceptacja,

4. Swobodny tekst na temat: „Ja i moja samoocena”

5. Praca w grupach:

–          Zadaniem uczniów jest wypisanie na dużej kartce papieru cech takich osób, które mają zbyt wysoka i zbyt niską samoocenę. Po prezentacji, prowadzący prosi o podawanie propozycji działań, które należy podjąć, by bardziej polubić siebie i co pomaga zarówno w akceptacji siebie, jak i innych.

 1. Zadanie indywidualne:
 • Każdy uczeń otrzymuje kartkę z niedokończonymi zdaniami, które ma za zadanie

uzupełnić.

 • Każdy uczeń dostaję kartę z listą przymiotników. Jego zadaniem jest podkreślenie, tych cech, które zdają się opisywać jego samego. Następnie musi, spośród zaznaczonych przymiotników, wybrać pięć i ułożyć je  wg kryterium- co najbardziej w sobie cenię.
 • „Plebiscyt życzliwości i niechęci” – przeprowadzenie wśród uczniów głosowania, w którym poszczególni członkowie grupy wyrażają swój stosunek uczuciowy do innych członków tej grupy, np. Kogo najbardziej lubisz w klasie?

Ćwiczenie:

 •  „Moje imię – program”

Każdy uczestnik pisze na kartce pionowo litery swojego imienia. Do każdej litery ma dopisać zaczynający się na nią wyraz, który stanowi równocześnie jakiś program jego postępowania, myśli, pragnień. Przeznacza się na to 5-10 minut. Następnie każdy przedstawia swoją kartkę, przy czym wszyscy mogą stawiać pytania. Można tez ułożyć kartki na stole, wszyscy podchodzą i czytają.

J asność

O twartość

L ojalność

A kceptacja

 • „Dłonie”

Każdy z uczestników dostaje papierowe dłonie. Następnie podchodzi do każdego kolegi i prosi o wpis na swojej papierowej dłoni. Prosimy uczniów, aby robili tylko pozytywne wpisy, np. lubię twój uśmiech. Na koniec siedząc w kręgu odczytujemy wszystkie napisy i robimy gazetkę szkolną.

 • „Karykatura pozytywnych cech”

Uczestnicy zabawy losują karteczkę z imieniem kolegi/koleżanki. Zadaniem uczniów jest narysowanie portretu tej osoby, wyolbrzymiając przy tym  pozytywne cechy wylosowanej osoby. Następnie prowadząca zabawę osoba zbiera prace i rozdaje je uczniom, których przedstawiają.

 1. Podsumowanie zajęć.
 2. Podziękowanie uczniom za pracę na lekcji.

Przewidywane osiągnięcia:

* Uczniowie rozumieją pojęcie samoakceptacji i poczucie własnej wartości.

* Uczniowie dostrzegają pozytywne cechy u siebie i innych.

* Uczniowie potrafią okazać sympatię kolegom i innym uczestnikom warsztatu.

* Uczniowie potrafią pozytywnie wypowiadać się o sobie i innych.

* Uczniowie dostrzegają wagę pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

 

TECHNIKI FREINETOWSKIE: swobodny tekst, swobodna ekspresja twórcza, gazetka.
ELEMETY  PEDAGOGII J. KORCZAKA: „Plebiscyt życzliwości i niechęci”

 

Bibliografia:

Załączniki:

1.

  • najbardziej w sobie samym podoba mi się to, że……………………………………………………………………………………….
  • jestem wspaniały w…………………………………………………………………….
  • lubię siebie, dlatego że…………………………………………………………………
  • nikt nie potrafi tak jak Ty (dotyczy sąsiada z ławki)…………………………………..
  • lubię w Tobie (dotyczy sąsiada z ławki)……………………………………………….

2.  Lista przymiotników.

Otwarty

Szczery

Dokładny

Leniwy

Twardy

Wesoły

Ciekawy

Przyjazny

Zaradny

Uparty

Pamiętliwy

Pomysłowy

Sympatyczny

Zdyscyplinowany

Towarzyski

Odważny

Zadowolony

Spokojny

Silny

Pewny siebie

Wytrwały

Rzeczowy

Poważy

Zabawny

Odpowiedzialny

Spontaniczny

Rozsądny

Asertywny

Lojalny

Kochliwy

Koleżeński

Roztargniony

Kreatywny

Konsekwentny

Nieśmiały

Nadpobudliwy

Zamknięty w sobie

Gadatliwy

Roztropny

Uległy

Małomówny                                                              Samokrytyczny

Kulturalny                                                                 Zazdrosny

Opiekuńczy                                                               Ciekawy

Wścibski                                                                    Bezinteresowny

Samodzielny                                                              Życzliwy

Pracowity                                                                   Dominujący

* Wybierz 3 cechy, które najbardziej w sobie cenisz.

Reklamy